เมื่อเรียนรู้มวยไทยจนถึงขั้นสูงสุดแล้วจะคืนอะไร ให้กับสังคมบ้าง..

เมื่อเรียนรู้มวยไทยจนถึงขั้นสูงสุดแล้วได้คืนอะไรให้กับสังคมบ้าง

**ทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย*เมื่อประสบผลสำเร็จในอาชีพการงานนั้นๆ*
บางคนอาจจะใช้เวลามากบางคนอาจจะใช้เวลาน้อย*ในการดำเนินต่อวิชาชีพของตัวเอง*

ก็จะมีจิตใจที่อยากจะคืนกำไรสู่สังคม*หรือเผยแพร่วิชาชีพที่ตนเองสำเร็จมาส่งต่อรุ่นต่อรุ่น*วิชาชีพหรือศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็เช่นกัน*เมื่อคนๆนั้นสำเร็จถึงจุดสูงสุดในวิชามวย*หรือผ่านประสบการณ์จริงในชีวิตบนสังเวียนที่ผ่านมา*หรือถึงจุดอิ่มตัวก็จะส่งไม้ต่อหรือวิชาชีพที่ตัวเองมี*คืนสู่สังคมหรือคนรอบข้างต่อไป*มีหลายช่องทางในการช่วยเหลือสังคมในปัจจุบัน*ไม่ว่าจะให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น*ให้กับผู้ที่สนใจใฝ่เรียนรู้*แนะนำวิธีการต่างๆด้วยจิตใจที่มีคุณธรรม*เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด*หรือคนที่รักในการเรียนรู้ศาสตร์หรือศิลปะแม่ไม้มวยไทย*ได้เผยแพร่สืบทอดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *